Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

dynamite
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamendacious mendacious
2822 0fe9
Reposted frommrautyna mrautyna viaepi epi
dynamite
2107 fe09
Reposted fromrenirene renirene viaepi epi
dynamite
7290 a727
dynamite
Reposted fromjasminum jasminum viaadurowe adurowe
dynamite
9539 a4a9
dynamite
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaadurowe adurowe
dynamite
Reposted fromweightless weightless viaadurowe adurowe
dynamite
5210 c936
Reposted frommoai moai viaadurowe adurowe
dynamite
0364 49a3
dynamite
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaadurowe adurowe
dynamite
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaadurowe adurowe
dynamite
8248 443d
Reposted fromprecelka precelka
dynamite
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaprecelka precelka
dynamite
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
dynamite
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
dynamite
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
dynamite
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss
dynamite
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl