Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

dynamite
Reposted frombluuu bluuu viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
7367 2e06 500
Reposted fromhagis hagis viayouaresonaive youaresonaive
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
6502 491c 500
Reposted fromdivi divi viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
dynamite
dynamite
6613 440d
Reposted fromepidemic epidemic viasuben suben
dynamite
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viasuben suben
0169 37b6 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking viasuben suben
dynamite
4688 ec73
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viasuben suben
dynamite
1921 eb30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dynamite
1929 f4a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dynamite
1931 f11e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dynamite
1937 5407
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dynamite
1950 b25e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dynamite
1974 9efc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl