Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

dynamite
dynamite
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
dynamite
dynamite
9304 91ac
dynamite
8579 7456 500
M. Wicha 
dynamite
8233 cc2f
dynamite
8551 63c0
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn
dynamite

March 28 2018

dynamite
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
dynamite
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
dynamite
8970 62ed 500
Reposted fromsavatage savatage viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
8947 432e 500
Reposted fromsavatage savatage viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
6141 35fe
Reposted fromrevalie revalie viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
8016 7830
dynamite
0448 6ebe
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
dynamite
5361 7ca7
dynamite
1193 4f44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl